Téléchargez l'application!

show episodes
 
Loading …
show series
 
01 - Ny finoana - 02 - fanamboarana Zezika biolojika ventiny fizarana faha 2(Tech Joasy) - 03 - Matahora an'Andriamanitra fizarana faha 02 - 04 - Ny Fahadiovan'ny vatana (zatovo) Dr Honoré Tsifilay - 05 - Jesosy rahalahy ohatra ho antsikaPar Adventist World Radio
 
1 - Jehovah hiaro anao 2 - ARAHO NY TORO MARIKA 1 3 - Fanomezam-pahasoavan'ny fifandraisana 01 4 - Torohevtra ho an'ny tanora manomboka mitia 5 - Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didyPar Adventist World Radio
 
1 - Izy mianaka sy ilay rameva kely 2 - Torohevitra amin'ny fahaiza-mahandro sakafo 3 - Azo hifikirana Andriamanitra 4 - Ny tokantrano 01 5 - Izy efa tia antsika talohaPar Adventist World Radio
 
1 - Miasa ve ny Baibolinao2- Reseho ny tahotra fa azonao resena izany 3 - Aza manahy Sarobidy amin' Andriamanitra hianao 4- Fomba fambolena ovy , Fizarana voalohany 5- Tsy menatra hanao antsika hoe rahalahy Jesosy ;Par Adventist World Radio
 
1 - Aza tapahina ny kofehy famonjena anao 2- Fanamboarana Mofo mamy @ yaourt 3- Tahotra ankasitrahana 4- Manafaka sy manampy Andriamanitra -Angelo Antelomita 5- Jesosy Rahalahy mahatoky ;Par Adventist World Radio
 
01 - Sahia miatrika amin-kery ny zava_misy - 02 - Mangahazo mifahy - 03 - Tsy ny maty no makany an-danitra fiz 2 - 04 - Fikolokoloana ny voa - 05 - Izaho niteraka anao androanyPar Adventist World Radio
 
1 - Ny fananana fahasahiana no ahitana fahombiazana 2 - Iza no mahery? 3 - Mahafantatra ny zava-miafina 04 4 - Ny Tanora sy ny teknojia moderina 5 - Izy no nahariany izao tontolo izaoPar Adventist World Radio
 
1 - Mieritrereta aloha vao miteny 2 - Fomba fanatsarana fitadididana 03 3 - Ialao ny ratsy 4 - Digam-pivoaran'ny zaza 12 - 13 taona 04 5 - Izy no famirapiratan"ny voninahitr'AndriamanitraPar Adventist World Radio
 
1- Tsy mahavita na inona na inona ny fanahina , 2- Zo mitaky andraikitra Fizarana 013- Manasa anao Jesosy4 - Fiompiana akoho gasy nohatsaraina 03Par Adventist World Radio
 
1- Matokia an-Andriamanitra fa any aminy ny vahaolana 2- Mofo voanjo amin'ny Chocolat3- Ny tenany ihany no nandamina ny fiangonany 4- Fijoroana vavolombelona - Elisoa - Antsalova 5- Andriamanitra sy ny olony amin'izao andro farany izao ;Par Adventist World Radio
 
01_Omeo avokoa izay azonao omena - 02_I Mpanjaka 3 - 03_Ny andron'ny Tompo 2 - 04_Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako 3? - 05_Jesôsy, Ilay zanaky ny teny fikasanaPar Adventist World Radio
 
01_Aoka ho mahalala yanana ianao - 02_Giraffe - 03_Vavaka fanelanelanana nataon'i Mosesy - 04_Fahaiza-mihaino 4 - 05_Hafatry ny bokin'ny Hebreo, fianrana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01_Miaiky ny fetran'ny siansa ny pasitora - 02_Ombivavy 2 - 03_Tsy ny maty no makany an-danitra - 04_Volofotsy fiz 2 - 05_Mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitraPar Adventist World Radio
 
1 - Tsy handao anao ilay Andriamanitra Ray2 - Lesona tsara 023 - Mahafantatra ny zava-miafina 034- Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita 25 - I Jesosy ilay mpisoronabentsika;Par Adventist World Radio
 
1 - Atsaharo ny resaka fa ny asa no atombohy2 - Fomba fanatsarana ny fitadidiana 023 - Ny fahamasinan'ny fahasalamana4 - Fanambadiana- Mitovy zo ny lahy sy ny vavy5 - I Jesosy no ilay mpandresintsika;Par Adventist World Radio
 
1- Jesosy no modely tsara azo alain-tahaka 2- Zo sy andraikitry ny olona3- Mahita ny momba anao rehetra Izy4- Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Fizarana Faharoa5- Jesosy no Mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra ;Par Adventist World Radio
 
1- Misaora Azy amin'ny zavatra rehetra2- Vary amin'ny poireaux3- Noho ny Teninao4- Mme Liva la reunion, mijoro mahatoky amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra 5- Jesosy no Mpanjakantsika ;Par Adventist World Radio
 
01_Tehirizo ny fanantenana - 02_Hipopotame na lalomena - 03_Fiainana tsara - 04_Fahaizana mihaino fiz 3 - 05_Ny Bokin'ny Hebreo faminaniana ho antsika, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
1 - Torohevitra mba ialan'ny fanenenana2 - Lesona tsara avy amin'ny ankizy 3 - Mahafantatra ireo zava-miafina roa4 - Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita5 - Mifanohana sy manana fo madio ;Par Adventist World Radio
 
1 - Misafidiana finoana sy fanantenana an'Andriamanitra2 - Fomba fanatsarana fitadidiana3 - Fomba dimy ahafahana mijorotsy miova 4 - Dingam-pivoaran'ny zaza roambinifolo taona 5 - Fahakiviana teo amin'ny Kristiana Hebreo;Par Adventist World Radio
 
01_Aza miahiahy ny amin'ny olana tsy mbola mitranga akory02_Zo sy andraikitry ny tanora03_Maniry ho sakaizanao Jesosy04_Fiompiana akoho gasy nohatsaraina fizarana voalohany 05_ Ireo tolona niatrehan'ireo sakaizan' Andriamanitra ;Par Adventist World Radio
 
01_Tsy mba diso Andriamanitra mahasoa izay ataony - 02_II Tantara 08 - 03_Miandany amin'Andriamnitra, safidy tsara indrindra - 04_Mahafantatra an'Andriamanitra Fizarana 03 - 05_Ny hafatry ny bokin'ny Hebreo @ zao andro farany izaoPar Adventist World Radio
 
01_ Manasitrana ny famelan-keloka - 02_Baiboly fototry ny fahalalana - 03_Vavaka iombonana - 04_Torohevitra ho an'ny Zatovovavy hanambady06 - 07_NY DEOTERÔNÔMIA AO AMIN’NY TESTAMENTA VAOVAO - fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01_Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra - 02_Zezika biolojika ventiny 01(Tech Joasy) - 03_Matahora an'Andriamanitra 01 - 04_Zatovo sy sakafo ara-pahasalamana - 05_Ny fitsanganan-tsika rehetra amin'ny matyPar Adventist World Radio
 
01_Zaro ho @ tsara - 02_ Izay asaina atao atao - 03_Fanomezampahasoavana (fampiantranoana olona) 06 - 04_fomba atao ahitana fahombiazana -Fikirizana - 05_Ny fitsanganan'i Mosesy tamin'ny matyPar Adventist World Radio
 
1- Dingna kely no mitarika ho amin'ny dingana lehibe kokoa 2- Tsy sakana fa fomba tsy handrosoana ny tahotra koa reseho fa azo resena tsara izany 3 - Safidy hatrany ny fiainana koa mahaiza misafidyPar Adventist World Radio
 
01_Eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara - 02_II Tantara 07 - 03_Fanantenana azo antoka - 04_Mahafantatra an'Andriamanitra Fizarana 02 - 05_Ny nitsanganan'i Mosesy tamin'ny matyPar Adventist World Radio
 
01_Mitondra fiadanam_po Andriamanitra - 02_Ny Baiboly fototry ny fahalalana - 03_Ny tokony ataon-tsika @ zanatsika - 04_Torohevitra ho an'ny Zatovovavy hanambady fizarana faha 5 - 05_Ny Bokin'ny Deoternoamia ao @ testamenta vaovaoPar Adventist World Radio
 
01 - Ny vavaka amin'ny fo no ho valin'Andriamanitra - 02_Aza tapahina ny ala - 03_Ny olon'Andriamanitra dia manao ny sitrapony - 04_Ny orona - 05_Zava - mahatahotraPar Adventist World Radio
 
1 - Andriamanitra tsy manadino anao 2- Azo resana ny tahotra ary tokony horesena satria tsy mahavita na inona na inona amin'ny fiainanao 3- Nantsoin'Andriamanitra ho mpandresy amin'ny ady atao rehetra hianaoPar Adventist World Radio
 
Loading …

Guide de référence rapide

Google login Twitter login Classic login