show episodes
 
Loading …
show series
 
1- Ny Teniny no mitarika ny lalanao ho amin39;ny fiainana mandrakizay 2- Iankinan39;ny ainao ny fanapahan-kevitrao 3- Ny anio ihany no anao Fizarana faharoa 4- Famindrana zanak39;anana 5- Andro fanavotanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Mahatoky an39;i Dada aho 2- - Jus voatango 3- Valisoan39;ny vovela heloka 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Ny fitoerana Masina any an-danitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miomàna 2 - Isaia toko faha sivy ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ny zava-miafina fiz fahatelo 4 - Ny Mpahary sy ny famoronana fiz voalohany 5 - Fahazavana avy ao amin39;ny Fitoerana MasinaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Famirapiratana marina sa sandoka 2 - Mariage Fiz faha efatra 3 - Iza no mpanjakanao 4 - Fahaizana miresaka fiz fahaenina 5 - Entanin39;ny fanantenana, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Safidinao ny hahatsara na tsia ny fiainanao 2 - Fiadiana @Dinta an-tanimbary 3 - Fahatokiana avy amin39;ny fahazavan-tsaina 4 - Ny hena - ( Fizarana 1) 5 - Ny 2300 AndroPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mihemotra raha te handroso 2 - Fikaran39;ny tosi-dra 1 3 - Ny fitarihana 02 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - I William Miller sy ny BaibolyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Poteho dieny zao ny fahazaran-dratsy 2- Flan vita amin39;ny Brocolie 3- Ny herin39;ny vavaka 4-Ny asan39;ny AWR + valim-panotanin39;ny mpihaino & famba fitoriana amin39;ny haino aman-jery 5- Teny fikasana ny amin39;ny fiverenanyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mandainga, aza miatsaravelatsihy 2 - Isaia toko faha valo ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina fiz faharoa 4 - Jesosy manerana ny Soratra Masina, fiz faharoa 5 - Entanin39;ny fanantenanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Manomeza dia omena 2 - Mariage fiz fahatelo 3 - Aoka ho tsy misy tsiny ianao 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahadimy 5 - Ireo vavolombelona roa, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mahaiza misafidy 2 - Fitsaboana kohaka (toux) 3 - Tena iray 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Novonoina ireo vavolombelona roa an39;ny tenin39;AndriamanitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Voka-dratsin39;ny fangatahan39;andro 2- Andriamanitry ny fahasoavana 3- Fampivadiam-boly tsy mety mirindra eo amin39;ny toerana iray 4- Ireo vanim-potoana ara-paminaniana voarakitr39;ireo vavolombelona roaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Manaova ny marina 2- Gateau Sinoa tsy mila lafaoro 3- Fitahiana sandoky ny fahotana 4- Ny asan39;ny AWR sy Tmg + valim-panotanin39;ny mpihaino & famba fitoriana amin39;ny haino aman-jery 5- Ireo Vavolombelona roaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza misalasala @ fanarahana an39;Andriamanitra 2 - Isaia toko faha enina ambiny roapolo 3 - Manajà ny rainao sy ny reninao 4 - Hoy jesosy mankanesa aty Amiko 5 - Finoana, na inon-kidoana na inon-kitrangaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aoka hanana fisainana madio 2 - Tahak39;izay aho nandefitra 3 - Indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay 4 - Ny kintan39;ny marainan39;ny fanavaozana ara-pivavahanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao 2 - Isaia toko faha dimy ambiny roapolo 3 - Efa nanatona ilay Dokotera mpandidy ny fo tena mahay v ianao ( Ford) 4 - Ravaka sady ravaky ny tokantrano ny vehivavy tsara 5 - Mijoro ho amin39;ny fahamarinanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miaramilan39;iza ianao 2 - Andraikitra sy adidy ateraky ny fanambadiana 3 - Voatahy kanefa voahenjika 4 - Mamiratra ao ami39;ny maizina ny mazava, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Isika tia satria izy efa tia antsika taloha 2 - Fanafodin39;ny tany lany tsiro 3 - Izay nataonareo tamin39;ireo madinika kely ireo 4 - 6 - Nohajambain39;ny andriamanitr39;izao tontolo izao ny sain39;ny tsy minoPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Na ny fahavalo aza avadik39;Andriamanitra hahasoa anao 2 - Isaia toko faha efatra ambiny roapolo 3 - Ny mpianakavin39;ny rainao 4 - Mamiratra ao amin39;ny maizina ny mazavaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Misy fetrany ny zavatra vitan39;ny vola 2- Fisorohana sy fitsaboana ny fitohanana 3- -Famoronana Fizaranafahasivy 4- Ny ivon39;ny zava-drehetra 5- Fahatokiana eo amin39;ny fanenjehanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka ho mpijery ny lafi-tsarany 2- - Manatratra ny idealy 3- Herezo 4- Ireo olana mitranga matetika ao amin39;ny ankohonana 5- Fiarovana an39;ireo Kristiana tamin39;ny nadaravana an39;i JerosalemaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Katsao 39;lay vatosoa sarobidy eo aminao sy ny hafa 2- Paty sosety 3- Ilay basy kanto indrindra 4- hampody ny fony ray amin39;ny zanaka (fampidirana ) 5- Mpamonjy torotoro foPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny anjelin I Jehovah 2 - Isaia toko faha telo ambiny roapolo 3 - Inona no hiarovan39;ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto 4 - Tenin39;Atra loharanon39;aina fizarana faharoa 5 - Fitiavana sa fitiavantenaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mitsaratsara 2 - Fiverenan39;i Jesosy 3 - Misy tokoa ve Andriamanitra 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahatelo 5 - Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, Fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Asehoy, zarao @ hafa ny maha kristiana anao 2 - Isaia toko faha fito ambiny roapolo 3 - Mahafantra ireo zava-miafin39;ny fiainana 4 - Jesosy manerana ny Soratra Masina 5 - Ireo vavolomelona roaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy hainao ny hatanjaka sy handresy hatramin39;ny farany raha tsy eo Jesosy 2 - Mariage fiz faharoa 3 - Mahasambatra kokoa ny manome 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahaefatra 5 - Finoana, na inon-kidoana na inon-kitranga, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Jesosy zanaka39;Andriamanitra irery no mpamafaka 2 - Sady Zezika no sakafon39;ny Omby 3 - Mifaly ao firaisana ao @ Kristy 4 - Diabeta 1(Dr Solofo G) 5 - Ny fankatoavana vokatry ny finoanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny adala manao anakam-po hoe tsy misy Andriamanitra 2 - Fisoroana ny homamiadan39;ny tsinay 3 - Famoronana 10 4 - Ny rarintsaina sy ny manodidina azy 5 - Azavain39;ny FanahyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aza manahy ianareo, matokia an39;Andriamanitr 2- Fitiavan-tena sy fakafizan-tena 3- Andriamanitry ny fahasoavana Fizarana voalohany 4- Fampivadim-boly amin39;ny toerana iray 5- Mampita ny Tenin39;AndriamanitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
Loading …

Guide de référence rapide