Zezi public
[search 0]
Plus
Téléchargez l'application!
show episodes
 
Loading …
show series
 
1 - Sambatra ny madio am-po a 2 - Fiadiana amin'ny aretim-bavony 3 - Fitsarana marina (VI) - manao fahagagana ny Devoly 4 - Fametrahana ny maha-izay sy ny fahatokisan-tena. 01 5 - Ny Apostoly Paoly sy ilay Andriamanitra tsy fantatraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Mandraisa lesona eo amin39;ny fiainana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Sambatra ny madio am-po (Fizarana voalohany) 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina (fizarana faharoa) 5- Paoly tao AtenaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miambena fa ny devoly toy ny liona mierona 2 - Isaia toko fahaenina 3 - Andron39;ny Tompo II 4 - Tokatrano anjakan39;ny fahasambarana 5 - Mamita iraka amin’ireo izay tsy mbola nandre ny hafatra: fizarana 1Par Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aoka ho mahatoky @ kely dia Hanapaka ny be 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Fitiavan39;Andriamanitra 4 - Fahaiza-mifandray 2 5 - Ny iraka ataon-tsika any ami39;ireo olona manan-kery sy fahefana, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mbola hatsangana izay maty ao @ Tompo 2 - Lagalim-boatabia 3 - Izaho sy ny raha raty hiainako 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 02 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo manana ny maha-izy azyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra 2 - Fisorohana ny aty mivonto sy aty marary 3 - Fitsarana marina (V) 4 - Fametrahana ny tafo eo @ zatovo 5 - Nijoro vavolombelona amin';ireo manampahaizanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao 2- Fihavanana 3- Hery sy fahasoavana avy amin39;ny fanatrehan39;i Jesosy 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- NamànaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Inona no avalinao ny fitiavana 2- Mofo katsaka 3- Ampandrosoy Izy 4- - Tmg - Razafimahery Zaka - (Manova fiainana ny AWR ) & Tmg Oniniaina (Mpankafy AWR) 5- Ny asan'Andriamanitra tamin39;i NebokadnezaraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy misy adinon'Andriamanitra 2 - Isaia toko fahadimy 3 - Andron39;ny Tompo 4 - Ahoana ny amin39;ny Alahady 5 - Ny iraka ataon-tsika any amin'ireo olona manan-kery sy fahefanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Medaly volamena 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Iza no hanakodia ny vato 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo mila fanampiana fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Fiainana azo antoka 2 - Tamotamo sy Voandelaka 3 - Tontolo iainana 25 (miankina @ fitondran39;Andriamanitra) 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 5 - fitiavana lehibe kokoaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mamela ny heloky ny tenanao fa aza mivarilavo 2 - Toetra tsara 3 - Zavatra 7 mampiavaka an39;i Jesosy 3 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 03 5 - Manampy ireo mijalyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Teny mampahery no aoka aloaky ny vavanao 2 - Fampiasana lavapiringa 3 - Fitsarana marina (04) - Vetivety ny fahoriana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 03 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo Mila fanampianaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Raha te hahazo voankazo de tsy tokony hatahotra hianika hazo 2- Ny vola sy ny rariny 3- Aza manana Andriamanitra hafa 4- Fomba fambolena ara-boajanahary + Tena misy ny olona mila fanampianaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aza manandrana ny efa nandrarana 2- Glace sucette vita amin'ny manga sy yaourt 3- Fitoeran-tongotra 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an39;ny Tompo 5 - Ny finoan'ireo namanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Modia amin'izay 2 - Isaia toko fahaefatra 3 - Herezo 4 - Faminaniana azo antoka fizarana fahaefatra 5 - Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampianaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miala @ fahazaran-dratsy 2 - Andraikitra sy adidy ateraky ny fanambadiana 3 - Ho lasa kintana 4 - Aiza no hahitana fahasambarana 5 - Mamita ny iraka amin39;ny namako, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mankasitraka sy mahatoky ny fitantanan'Andrimanitra 2 - Fomba telo hiadiana amin'ny voalavo 3 - Izaho sy Zanahary 4 - Ny Fampiasam-batana III 5 - Ny tataran39;ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro izaoPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 -Zaro @ lalana tokony alehany ny zanakao 2 - Diso hevitra aho 3 - Zavatra 7 mampiavaka an'i Jesosy 2 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 5 - Mitia ny hafa tahaka ny tenantsikaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza miandry valisoa vao manao soa fa ataovy toy ny an'ny Tompo 2 - Fialana @ sigara sy sinusite 3 - Fitsarana marina (III) - mbola tsy tara 4 - Ny fihavanana 02 5 - Mba handovana ny fiainana mandrakizayPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Atomboy aminao ny fanovana 2- Ny vola sy ny rariny 3- Afaka tonga Zanak'Andriamanitra hianao 4- Toro-hevitra ho an'ny taom-pambolena Fizarana faharoa 5- Ny fomba fiasan'i Jesosy sy ny valin-teninyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Mivavaha amin'ny fo madio ka aza mitsahatra 2- mofomamy miraondraona 3- Mahafantatra Azy 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an'ny Tompo 5- Ilay fanontaniana manan-danjaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mahereza mianara miantehitra amin'Andriamanitra 2 - Mahatsiarova - Fampidirana 3 - Antso ho amin'ny fifohazana marina 4 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatanterahana ny irakaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Feon-kiran-devoly 2 - Ny maha Andriamanitra an39;i Kristy 3 - Mankaiza ny maty 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Miara-miasa amin'Andriamanitra, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny mampiavaka ny hendry @ adala 2 - Zezi-pako fiz II 3 - Minoa an'i Jesosy 4 - Volo 2 Dr Harizava 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatenterahana ny irakaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ataovy izay azonao atao, ankino amin'i Jehovah izany 2 - Ny fanajana 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah 4 - Fomba ahitana fahombiazana 2 5 - Ny asa nanirahana an'i AbrahamaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy mahavita ninoninona hianao raha misaraka amiko 2 - En Bonne humeur 3 - Miomana ho any an-danitra 13 - (Esory ny sampy) 4 - Ray aman-dreny mpanapatra fahefana 5 - Ny toe-tsaina votom-bavaka nananan'i AbrahamaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aza mora kivy @ tsy fahombiazana 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Fahamarinan39; Andriamanitra 4- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Ny fitiavan'i Abrahama ny olona rehetraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao 2- Sirop vita amin39;ny mananasy 3- Ala- nenina 4- Pst LOVA Ambijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- Mampiasa ny fandaharana AWR hamakina Lay 5-Ny fanomezam-pahasoavan39;ny fampiantranom-bahinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ampitahainao amin39;iza ny fahafahan39;Andriamanitra manampy anao 2 - Ny omby vavy 3 - Fahombizana tsara lavitra 4 - Ny Mozika fiz 2 5 - Ny antson'Andriamanitra ho amin'ny iraka fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Katsaho ny tena fahasambarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary 05 3 - Tontolo iainana 23 4 - Fiatrehana aretim-bavony RGO( Dr Kackie) 5 - Manomboka eo @ toerana misy anaoPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Manaova fihaingana vaovao 2 - Asa famonjena 3 - Fiainana mifanaraka amin'Andriamanitra fizrana faha 3 4 - Iza no namako 5 - Ny Fiangonana voalohany sy ny fahazaranyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mpamonjy mora azo indrindra 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 3 - Aiza moa Hianao (IV) Aoka ho feno fitiavana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 04 5 - Ny antso natao tamin'i AbrahamaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Itokiso ilay Andriamanitra mahery amin39;ny ady atrehanao 2- Fifanajana (Fizarana faharoa) 3- Fa izy mahalala izay efa hataony 4- Tombotsoa entin'ny compost 5- - Ho tonga fitahiana ho an';izao tontolo izaoPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Azon'Andriamanitra hitokisana ve ianao 2- Mofomamy amin'ny voankazo 3- Voafidy sy voahosotra 4- Pst Lova - Ambohijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- 5- Mandeha lavitra, ivelan'ny faritra mahazatra antsikaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tonga Jesosy mitady ireo izay maniry ho vonjena 2 - Mpitoriteny toko faha roambin39;ny folo 3 - Iza no nanova? fizarana faharoa 4 - Arivo taona any an-danitra 5 - Ny antson39;Andriamanitra ho @ irakaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tahaka ny fampiasa finday ve ny fampiasa Baiboly 2 - Ny Natiora 3 - Ny nofy 4 - Ny Mozika 5 - Ny asa ,a,orahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoa, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Soloy fitiavana ny fitsaratsarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana fahaefatra 3 - Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany 4 - Ny Maso (Fizarana Faharoa) 5 - Izao tontolo izao, sehatra anatanterahana ny irakaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mivavaha dia matokia an39;Andriamanitra 2 - Karakaraiko ny tenako 3 - Fiainana mifanaraka amin39;ny drafitr39;Andriamanitra 2 4 - Fiomanana fanambadiana 04 5 - Ny vahoakan39;Andriamanitra fitaovana hoentina mamita iraka.Par Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Kristianina marina ve ianao sa kristianina anarany fotsiny 2 - Ny fahasalaman39;ny ati-vava 1 3 - Aiza moa Hianao (III) 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 03 5 - Hafatra Torina ny filazantsara mandrakizayPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Tongava aminao araka izay irinao 2- Mangahazo matsiro 3- Avy Izy 4- Vololomalala Ihosy & Merline Toliara ( mpihaino mampihaino AWR) 5- Ilay niandohan'ny irakaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny zavatra rehetra dia hain39;Andriamanitra 2 - Mpitoriteny toko faha 11 3 - Iza no nanova? 4 - Rahoviana Kristy no hoavy indray ? 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Izay hampandroso sainina sy atao 2 - Ny Mariage, fizarana fahatelo 3 - Maria sy Elizabeta 4 - Fotoana voatokana ho an39;ny mpianakavy, fizarana faharoa 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamnitra antsika, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Afaka manova anao Jesosy 2 - Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 3 - Tontolo iainana 22 4 - Ulcere gastrique ( Dr Jokebeda) 5 - Ilay Andriamanitra izay ho avy indray ho antsikaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
Loading …

Guide de référence rapide